Socialització de llibres

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 2022-2023

Benvolgudes famílies, us presentem el projecte “ socialització de llibres” que és totalment voluntari.

EL PROJECTE

La socialització té com a principal objectiu implicar tota la comunitat educativa (alumnes, famílies i professors) en un projecte comú que consisteix a realitzar, de forma col·lectiva i no individual, la compra dels llibres de text que fan servir els alumnes. En conseqüència, els llibres no pertanyen als alumnes, sinó que estan socialitzats, això vol dir que a final de curs no se’ls emporten a casa sinó que queden a l’institut per tornar a ser utilitzats.

Aquest projecte vol aconseguir els següents fins:

● Disminuir la despesa que suposa per a les famílies l’adquisició dels llibres.

● Disminuir l’impacte mediambiental que la compra anual de llibres suposa pel nostre planeta.

● Fomentar el reciclatge i l’estalvi de recursos.

● Sensibilitzar els alumnes i les seves famílies perquè tinguin cura del material que fan servir.

● Fomentar en l’educació dels infants i joves valors com la solidaritat, la responsabilitat i el saber compartir.

És un projecte que es duu a terme conjuntament entre l’AMPA i l’institut per a tots els nivells de primer a quart d’ESO i aquest any també incloem 1r. i 2n. de Batxillerat Diürn.

ADHESIÓ

Per participar en el projecte de socialització és imprescindible ser soci de L’AMPA.
Les inscripcions s’han de renovar cada any i per cada alumne. El projecte no és d’aplicació obligatòria. Les famílies s’inscriuran voluntàriament, segons el seu desig.

Passos per a la inscripció dels alumnes tant de l’ESO com els de batxillerat:

● Omplir el FORMULARI d’INSCRIPCIÓ ESO o Batxillerat segons el cas. Actiu a partir del 01/06/2022 fins a 15/07/2022.

● Heu d’IMPRIMIR el full d’acceptació de la normativa amb les dades de l’alumne i el pare, mare o tutor-a abans de donar al botó d’ ENVIAR

● Signar i entregar a l’ AMPA el dia del pagament amb targeta bancària. Data límit el 21 de juliol de 2022.

La quota dels llibres per al curs 2021-2022 serà de 110€ (socialització) per alumne/a més 20€ (quota soci AMPA) per família.

Les famílies que tinguin algun deute pendent amb l’AMPA, no es podran inscriure fins que es posin al corrent dels pagaments pendents, o hauran d’abandonar el projecte de socialització si es dóna el cas.

Al setembre s'entregarà a cada alumne el seu lot de llibres, nets, revisats, amb folres (els posarà l’alumne, hi ha un vídeo a la pàgina web de l’AMPA, que indica com fer-ho) amb un codi d'identificació per cada alumne (no hi ha dos codis iguals).

Els professors es comprometen a la sensibilització dels alumnes per treballar i conservar els llibres socialitzats.

Els alumnes es comprometen a fer un bon ús dels llibres de text i a tornar-los en condicions òptimes en finalitzar el curs escolar. La bona conservació dels llibres és responsabilitat dels alumnes: no està permès escriure el nom, dibuixar, ni fer marques de cap tipus. No es pot escriure als llibres (a excepció del Workbook d'anglès que anirà sense folrar), ni subratllar amb llapis, bolígraf, marcador ni fer els exercicis directament als llibres, i s'ha de tenir cura de no trencar cap pàgina.

Les famílies es comprometen a col·laborar amb els seus fills en la conservació dels llibres i a fomentar els valors de la socialització.

En acabar el curs, a mitjans o finals de juny, els alumnes han de tornar el lot de llibres, SENCER (tots els llibres) i NET. Això vol dir que A CASA heu de netejar els llibres amb pinzell, goma d'esborrar, tovalloleta humida o drap sec, segons veieu necessari ( hi ha un vídeo a la web de l'ampa que indica com fer-ho). El tutor indicarà a classe, quan i on s'ha d'entregar el lot.

En el cas de pèrdua o mal ús evident d'algun exemplar, la família responsable haurà de pagar l'import de 30€ per llibre, tal i com s'indica a la normativa de socialització.

Si un alumne deixa el centre passat el primer trimestre, no recuperarà l’import de la socialització.

La comissió de reciclatge i socialització de llibres de l’AMPA s’encarregarà de fer el recompte dels llibres a final de curs, i de valorar-ne l’estat, per decidir si cal fer-ne una renovació.

L’ incompliment d’aquestes normes, comportarà l’exclusió del projecte de socialització.


Equip Directiu AMPA INS Investigador Blanxart