Socialització de llibres

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

EL PROJECTE

La socialització té com a principal objectiu implicar tota la comunitat educativa (alumnes, famílies i professors) en un projecte comú que consisteix a realitzar, de forma col·lectiva i no individual, la compra dels llibres de text que fan servir els alumnes. En conseqüència, els llibres no pertanyen als alumnes, sinó que estan socialitzats, això vol dir que a final de curs no se’ls emporten a casa sinó que queden a l’institut per tornar a ser utilitzats.

Aquest projecte vol aconseguir els següents fins:

 • Disminuir la despesa que suposa per a les famílies l’adquisició dels llibres,
 • Disminuir l’impacte mediambiental que la compra anual de llibres suposa per al nostre planeta,
 • Fomentar el reciclatge i l’estalvi de recursos,
 • Sensibilitzar els alumnes i les seves famílies perquè tinguin cura del material que fan servir,
 • Fomentar en l’educació dels infants valors com la solidaritat, la responsabilitat i el saber compartir.

És un projecte que es duu a terme conjuntament entre l’AMPA i l’institut per a tots els nivells de primer a quart d’ESO.

ADHESIÓ

Per participar en el projecte de socialització és imprescindible ser soci de L’AMPA. Per això s’ha de pagar una quota anual de 20€ per família.

El projecte no és d’aplicació obligatòria. Les famílies s’hi inscriuran voluntàriament, segons el seu desig.

Per inscriure-s’hi, cal:

 • Emplenar el FORMULARI INSCRIPCIÓ
 • Imprimir el darrer full, amb les dades del banc i compromís d'acceptació de la normativa
 • Signar i entregar a l’AMPA.

La quota dels llibres pel curs 2018-2019 és de 110€ per nen.

Es carregarà la quota de socialització + AMPA (130€) al vostre compte bancari 10 al 15 de juliol del 2018.

La quota inclou:

a. Reposició i renovació de llibres .

b. Folrar llibres.

c. Marcar llibres.

d. Distribuir els llibres corresponents a cada aula.

La devolució de rebuts implica la retirada dels llibres als alumnes. Les despeses de devolució de rebuts es cobraran a part.

A les famílies amb més d’un fill matriculat al centre se li retornarà la quota d'AMPA extra de 20€, per transferència bancària, al setembre.

Donada la tasca de gestió que realitza l’AMPA per a aquest projecte, les famílies que no siguin sòcies de l’associació, que no estiguin al corrent dels pagaments, o que tinguin algun deute pendent amb l’AMPA, no podran inscriure-s’hi fins que es posin al corrent dels pagaments pendents, o hauran d’abandonar el projecte de socialització si es dóna el cas. En cas de famílies amb deutes pendents, els ingressos que facin en concepte de socialització es destinaran en primer lloc a cancel·lar el deute que tinguin amb l’AMPA.

NORMES D’ÚS

Un cop signat el document d’adhesió, les famílies hauran d’abonar la quota de socialització corresponent, que serà fixada per la comissió de socialització de l’AMPA.

Cada alumne tindrà uns llibres assignats, que estaran degudament folrats i identificats amb un número personal que cada alumne sabrà. No és permès que els alumnes escriguin el seu nom als llibres. Tampoc no podran dibuixar-hi, ni fer marques de cap tipus.

No es podran fer els exercicis directament als llibres. No es podrà escriure en els llibres, ni subratllar amb llapis, bolígraf o marcador.

Els alumnes que han de recuperar al setembre poden emportar-se els llibres durant les vacances d’estiu i s’han de tornar la primera setmana de setembre.

COMPROMISOS

 • Els professors es comprometen a fer un treball de sensibilització a l’hora de treballar amb els llibres socialitzats, per ajudar els alumnes a conservar-los i evitar que els deteriorin.
 • Els alumnes es comprometen a fer un bon ús dels llibres de text i de lectura, i a tornar en condicions òptimes en finalitzar el curs escolar.
 • Les famílies es comprometen a col·laborar amb els seus fills en la conservació dels llibres i fomentar, així, els valors de la socialització.
 • La comissió de reciclatge i socialització de llibres de l’AMPA s’encarregarà de fer el recompte dels llibres a final de curs, i de valorar-ne l’estat, per decidir si cal fer-ne una renovació.

En cas de pèrdua o mal ús evident d’algun exemplar, la família responsable haurà de reposar-lo o pagar l’import de 30€/ llibre. En cas de no fer-ho, l’alumne quedarà exclòs del projecte de socialització.

Els llibres no poden tornar-se incomplerts, no han de faltar pàgines ni poden estar trencades.

L’ incompliment d’aquestes normes, comportarà l’exclusió del projecte de socialització.